keyboard_arrow_down

PREZENTāCIJA

KH Lloreda savu darbī bu uzsā ka 1949. gadā un tai laikā bija ļ oti tā lu no mazgā jamo lī dzekļ u pasaules. Uzņ ē mums, kuru nodibinā ja Žaume Ļ oreda (Jaume Lloreda), nodarbojā s ar visa veida metā la pā rklā jumiem, kļ ū stot par vienu no svarī gā kajiem Spā nijas uzņ ē mumiem savā nozarē .

Tā kā dibinā tā jam bija nepieciešams produkts, lai tī rī tu klientiem piegā dā jamā s daļ as, viņ š izstrā dā ja savus tī rī šanas lī dzekļ us, tostarp produktu, kuru nosauca par KH7. Pā rbaudot tā augsto efektivitā ti, izstrā dā tā s formulas vē lā k tika komercializē tas rū pniecī bas nozarē un pē c tam masu patē riņ a tirgū , fakts, kas mainī ja uzņ ē muma vē sturi un virzienu.

Šodien KH Lloreda ir lī deris Spā nijas virtuves un traipu tī rī šanas lī dzekļ u tirgū ar produktiem KH7 Tauku noņēmēju un KH7 Traipu tī rī tā ju un strā dā ar stingru apņ emšanos piedā vā t saviem patē rē tā jiem un klientiem produktus, kas atbilst viņ u vajadzī bā m un tiem atvieglo tī rī šanu, vienmē r nodrošinot pievienoto vē rtī bu un respektē jot un sadarbojoties ar savu apkā rtē jo vidi.

Žosepa Mª Ļ oredas (Josep Mª Lloreda), uzņ ē muma dibinā tā ja un ī pašnieka dē la vadī bā KH Lloreda, pateicoties nepā rtrauktas inovā cijas centieniem visā s uzņ ē muma jomā s, ir ieņ ē musi stabilu pozī ciju Spā nijas tirgū un uzsā kusi internacionalizā cijas projektu.

VĒRTĪBAS, KAS MŪS ROSINA

  • LABI PAVEIKTS DARBS

  • DARBS KOMAND

  • INOVĀCIJA

  • SAISTĪBAS

Ētikas kodekss

KH Lloreda 2004. gada jūnijā publicēja savu pirmo ētikas kodeksu. Šo dokumentu sauca par apņemšanos kā vienu no četriem uzņēmuma principiem.

Lejupielādēt

Stāsts par KH-7 pudeli

Compromiso ambiental

Korporatīvie

Saistības pret vidi

La historia de KH-7

Korporatīvie

Stāsts

A world of applications

KH7 Tauku noņēmējs

Lietošanas iespējas

keyboard_arrow_up